Presentació

El Grup d’Estudis Federals i Autonòmics, reconegut com a grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, està treballant en un projecte d’investigació concedit pel Ministeri d’Educació i Ciència (SEJ 2007-63457/JURI) titulat “La potenciació de l’Estat democràtic i social des de les comunitats autònomes. Una perspectiva jurídica a través dels drets de participació i de prestació”.

 

El projecte té un triple objectiu:

  1. Determinar fins a quin punt les competències autonòmiques permeten crear i desenvolupar nous drets de participació i de prestació;
  2. Establir quines possibilitats de regulació existeixen a nivell comparat i quines són les més adequades o doten de major eficàcia al dret en qüestió amb la finalitat de proposar desenvolupaments de cada dret (possibilitats de regulació);
  3. Reflexionar fins a quin punt la introducció d’un catàleg de drets estatutari pot servir a les comunitats autònomes per consolidar la seva posició de garants (conjuntament amb l’Estat) de l’Estat democràtic i social.

 

Aquest portal informàtic vol oferir a la comunitat científica totes aquelles dades que ens serveixen per dur a terme la nostra investigació. És un portal dinàmic en el sentit que, a mesura que avança la nostra tasca, el web es va nodrint de nous materials i es va actualitzant.