Drets estatutaris i comunitats aut˛nomes
Presentaciˇ

El Grup d’Estudis Federals i Autonòmics, reconegut com a grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, està treballant en un projecte d’investigació concedit pel Ministeri d’Educació i Ciència (SEJ 2007-63457/JURI) titulat “La potenciació de l’Estat democràtic i social des de les comunitats autònomes. Una perspectiva jurídica a través dels drets de participació i de prestació”.

El projecte té un triple objectiu: a) determinar fins a quin punt les competències autonòmiques permeten crear i desenvolupar nous drets de participació i de prestació; b) Establir quines possibilitats de regulació existeixen a nivell comparat i quines són les més adequades o doten de major eficàcia al dret en qüestió amb la finalitat de proposar desenvolupaments de cada dret (possibilitats de regulació); c) Reflexionar fins a quin punt la introducció d’un catàleg de drets estatutari pot servir a les comunitats autònomes per consolidar la seva posició de garants (conjuntament amb l’Estat) de l’Estat democràtic i social.

Aquest portal informàtic vol oferir a la comunitat científica totes aquelles dades que ens serveixen per dur a terme la nostra investigació. És un portal dinàmic en el sentit que, a mesura que avança la nostra tasca, el web es va nodrint de nous materials i es va actualitzant.

Image

El portal consta de nou seccions, a part d’aquesta presentació, les quals tenen el següent contingut:

 

Membres de l’equip

- Currículum abreujat i currículum complert de cadascun dels membres.

 

Normativa espanyola

- Estatuts d’autonomia de totes les comunitats autònomes: es distingeixen les que han reformat el

seu estatut a partir del 2006 i les que no ho han fet.

- Legislació sobre drets de cada comunitat autònoma, dividida per matèries.

- Quadres comparatius de les reformes estatutàries més recents.

 

Normativa estrangera

- Alemanya: Constitució Federal, Constitucions del Länder i legislació més rellevant sobre drets.

- Itàlia: Constitució italiana, estatuts de les regions italianes, legislació més rellevant sobre drets.

- Estats Units: Constitució Federal, Bill of Rights, Declaracions de drets de les Constitucions dels

diversos estats federats.

 

Jurisprudència

- Jurisprudència del Tribunal Constitucional espanyol relativa a drets estatutaris.

 

Bibliografia

- Bibliografia sobre l’abast de les competències autonòmiques en la regulació de drets

- Bibliografia sobre catàlegs estatutaris de drets

- Obra legislativa de les comunitats autònomes en matèria de drets de participació i de prestació

- Obres de dret comparat

 

 

- Publicacions dels membres del grup de recerca sobre la matèria.

 

Actualitat

- Notícies recents relacionades amb la matèria objecte d’estudi.

 

Enllaços d’interès

- Enllaços jurídics.

 

Contacta’ns

- Dades de contacte del grup.